ปริมาณที่เหมาะสมของเลือดจระเข้ระเหิดแห้งในการเสริมธาตุเหล็ก

ปริมาณที่เหมาะสมของเลือดจระเข้ระเหิดแห้งในการเสริมธาตุเหล็ก
Effective dose of Freeze-dry Crocodile Blood on Iron Supplementation

          การศึกษาปริมาณของเลือดจระเข้ระเหิดแห้งในการเสริมธาตุเหล็ก ในหนูสปาร์คดดอเลย์เพศผู้ 50 ตัว โดยการเหนี่ยวนำหนูทดลอง ให้อยู่ในสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยกินอาหารตามสูตร AIN93G-Fe เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าหนูทดลองอยู่ในสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กอย่างสมบูรณ์ ปริมาณของเลือดจระเข้แห้ง 2500, 1500 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวหนู 1 กิโลกรัม และ 500 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวหนู 1 กิโลกรัม

          ที่เพิ่ม วิตามินซี 50 มิลลิกรัม เหมาะสมในการนำมาบริโภคต่อวันในการเสริมธาตุเหล็ก ให้กับหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และหนูทดลองกลุ่มที่ได้รับเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริม ไม่มีผลข้างเคียงต่ออวัยวะภายในของหนูทดลอง การดูดซึมสารอาหารจากเลือดจระเข้แห้ง

          พบว่าหลังจากการเหนี่ยวนำให้หนูทดลองอยู่ในสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก มีการดูดซึมปริมาณธาตุเหล็กในอาหาร มากที่สุด แตกต่างจาก หนูทดลองปกติ การเปลี่ยนแปลงของชนิดโปรตีนในเลือดหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และกินเลือดจระเข้แห้งเป็นอาหารเสริมพบว่า โปรตีนที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนมากเป็นโปรตีนที่ช่วยในการขนย้าย มีการเปลี่ยนแปลงจากปกติในปริมาณที่ไม่มาก

 

ภาพที่ 1 หนูทดลองกลุ่ม G2 (A และ C–l) และกลุ่ม G1 (B และ C–r).หลังจากเหนี่ยวนำให้เกิด
สภาวะ แสดงผิวหนังที่ซีด G2 (A และ C–l) กว่าหนูทดลองปกติกลุ่ม G1 (B และ C–r)

หนูทดลอง โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

 

ภาพที่ 2  ลักษณะม้ามของหนูสปาร์คดอเลย์ (ลูกศร) ที่กินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริม (ก) และ
ลักษณะม้ามของหนูสปาร์คดอเลย์ (ลูกศร) ที่กินอาหารที่มีเฟอรัสซัลเฟส 200 มิลลิกรัม
(ข) หลังจาก 12 สัปดาห์ของการทดลอง ที่มีขนาดใหญ่และสีเข้มกว่า

หนูทดลอง โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

คณะผู้วิจัย
รศ.ดร.วิน เชยชมศรี1 รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ1 ดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี2 รศ.ดร.บุญเกื้อ วัชรเสถียร1 น.ส. ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์3 และ น.ส.เยาวดี คุปตะพันธ์3
1ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
3สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์