แคปซูลเลือดจระเข้ ไม่ทำลายชีวิตของจระเข้

ปัจจุบันคณะผู้วิจัย ได้มีการศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเลือดจระเข้ และอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตจากงานวิจัย HEMOLYSIS แคปซูลจระเข้ ภายใต้มาตรฐาน แคปซูลเลือดจระเข้ไม่ทำลายชีวิต ตามองค์ความรู้จากทรัพย์สินทางปัญญา และ ฯลฯ คณะผู้วิจัยฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานงานวิจัย สู่นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนต่อไป ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า

…มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

แคปซูลเลือดจระเข้ไม่ทำลายชีวิตอย่างไร ?

นั้นก็คือขบวนการที่เราจะนำเลือดจระเข้ออกมาทำเป็นอาหารเสริมที่มีคุณค่านั้น เราใช้วิธีการเจาะเลือดดูดออกมาหรือคล้ายๆกับการบริจากเลือดของคนนั้นเอง จะเลือกเจาะในบริเวณที่ปลอดภัยไม่อันตรายต่อจระเข้และให้ได้เลือดจระเข้ออกมาในปริมาณที่พอเหมาะ เสร็จแล้วก็ปล่อยกลับสู่บ่อเลี้ยงและให้ทานหารที่มีประโยชน์เพื่อการฟื้นฟูร่างกายของจระเข้ เลี้ยงให้สถาพแว้ดล้อมใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด เพื่อผลที่ดีกับจระเข้

ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล และ การดำเนินชีวิตในประจำวันที่ถูกต้อง